Stichting Park Oog in Al opgericht

Op 11 januari jongstleden is bij de notaris de akte gepasseerd van de oprichting van de Stichting Park Oog in Al. Met een bestuur van 6 wijkbewoners gaat de stichting aan de slag. De doelstelling van de stichting is als volgt in de akte opgenomen:

  1. Het instandhouden en bevorderen van de monumentale, culturele, landschappelijke en ecologische waarde van Park Oog in Al te Utrecht, waaronder de dierenweide;
  2. Het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van alle in Park Oog in Al en omgeving-bepalende groenzones aanwezige flora en fauna, met name bezien in het licht van de monumentale, culturele, landschappelijke en ecologische waarde van genoemd gebied;
  3. Het behartigen in de ruimste zin van de belangen van de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden, op het gebied van woon- en leefomstandigheden in de omgeving van Park Oog in Al ;
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Momenteel is de stichting o.a. bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van zelfbeheer van de dierenweide en bereidt zij zich voor op het projectplan van en met de gemeente Utrecht.

 

Geef een reactie