Welstandsnota

Beleidskaart WestDe gemeente heeft een welstandsnota waarin het park wordt aangemerkt als behorende tot de categorie “behoud”. Zie de kaart hieronder:

de criteria/beleidsregels in deze nota waaraan veranderingen worden getoetst, staan hieronder:

C. Behoud
Behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en versterken van de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard.

Beleidsniveau C: Behoud
Een bouwwerk is niet strijdig met de “redelijke eisen van welstand” wanneer:

 1. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende architectuuropvatting sprake is van een naar vorm en schaal in zijn omgeving passend bouwwerk;
 2. het de stedenbouwkundige structuur herkenbaar maakt;
 3. het de kwaliteit van de omgeving en de openbare ruimte versterkt;
 4. het bouwwerk het onderscheid tussen openbaar en privé-gebied duidelijk markeert;
 5. het markante karakter van belangrijke stedenbouwkundige ruimten wordt versterkt;
 6. het bouwwerk zich niet van zijn omgeving afkeert;
 7. omvang, schaal en massaopbouw in evenwicht is met de bestaande omgeving;
 8. de architectuur op de aan- en omliggende gebouwen naar vorm, kleur en materiaalgebruik is afgestemd;
 9. erfafscheidingen naar vorm en materiaalgebruik afgestemd zijn op de omgeving;
 10. er geen belemmering is voor belangrijke doorzichten en zichtlijnen (op cultuurhistorisch waardevolle (delen van) gebouwen en structuren bijvoorbeeld);
 11. de toegang vanaf het openbaar gebied duidelijk herkenbaar is;
 12. er ongeacht de bouwstijl of aan het ontwerp ten grondslag liggende architectuuropvatting sprake is van een naar zijn verschijningsvorm oogstrelend bouwwerk;
 13. er sprake is van een evenwichtige opzet in maatverhoudingen, die in buitenruimten, bouwvolumes en vlakverdelingen tot uitdrukking komt;
 14. kenmerkende en beeldbepalende onderdelen van de gevels, zoals dakranden, kozijnprofileringen, raamindelingen en glassoorten, de verschijningsvorm op samenhangende wijze ondersteunen;
 15. er sprake is van oogstrelend kleur- en materiaalgebruik;
 16. bij verbouwingen en restauraties de authenticiteit van het bouwwerk wordt gehandhaafd, bepaald, versterkt of hersteld;
 17. bij verbouwingen en restauraties de samenhang in het gevelbeeld wordt gehandhaafd, bepaald, versterkt of hersteld.

In de criteria komen de volgende kwalificaties aan de orde: passend, oogstrelend, afgestemd en authenticiteit.

Passend
Met “in zijn omgeving passend” wordt bedoeld de mate waarin rekening is gehouden met de maat, schaal en massaopbouw van gebouwen in de omgeving van het nieuwe bouwwerk (stedenbouwkundige context). Dit kan zowel verwant als contrasterend zijn.

Oogstrelend
Oogstrelend heeft te maken met schoonheidsbeleving. Of een bouwwerk als “oogstrelend” gekwalificeerd kan worden hangt af van bouwesthetiek. Deze wordt bepaald door maatverhoudingen, de compositie van de onderdelen en de samenhang. Een oogstrelend gebouw kan zowel complex als enkelvormig, verfijnd of groots, harmonieus of contrasterend zijn.

Afgestemd
Een gebouw is “afgestemd op zijn omgeving” als in voldoende mate rekening is gehouden met de vorm, de kleur en het materiaalgebruik van de omliggende gebouwen (architectonisch). Dit kan zowel verwant, identiek als afwijkend zijn. Evenwicht met de bestaande omgeving geldt als uitgangspunt. Van afwijkend (maar afgestemd) bouwen in evenwicht met de bestaande omgeving is bijvoorbeeld sprake, als de omgeving waarbinnen gebouwd wordt reeds gekenmerkt wordt door een grote differentiatie voor wat betreft vorm, kleur en materiaalgebruik.

Authenticiteit
Of een gebouw of bouwwerk als “authentiek” wordt gekwalificeerd, hangt af van de mate waarin een gebouw oorspronkelijk of uniek is vormgegeven, verbouwd of gewijzigd is. Dit kan zowel op een verwante, identieke als afwijkende wijze.

 

Geef een reactie