Dierenweides Utrecht op de schop

Rondom het Julianapark is al de nodige discussie ontstaan (zie bijvoorbeeld een reactie van de Wijkraad Noordwest en artikel op DNU)  door het voornemen van de gemeente om te stoppen met de dierenweides in Utrecht. Deze maatregelen gaan echter ook over onze eigen dierenweide in Park Oog in Al.

In de voorjaarsnota 2012 van de gemeente Utrecht is de volgende passage te vinden:

“Dieren achter versperringen zijn minder educatief dan de dieren op de steedes die letterlijk een hogere aaibaarheidsfactor hebben. Het ligt daarom minder voor de hand om als gemeente dierenweides te beheren. Daar waar bewoners(groepen) de dierenweides in eigen beheer willen behouden bieden wij ondersteuning.”

Tijdens de raadsinformatieavond van 19 juni 2012 hebben bewoners en instellingen uit de stad de mogelijkheid om hun mening te geven over de Voorjaarsnota 2012. De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota en de Verantwoording op de volgende data in de commissies:

 • maandag 25 juni en woensdag 27 juni 2012: commissie Mens en Samenleving.
 • dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni 2012: commissie Stad en Ruimte.

Op donderdag 5 juli 2012 wordt de Verantwoording 2011 en de Voorjaarsnota 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

Oog voor park Oog in Al (2)

Over de ontstaansgeschiedenis van Park Oog in Al is op deze site veelvuldig gesproken. J.J.Denier van der Gon heeft het park in 1921 ontworpen. Het park is naar zijn ontwerp aangelegd. Daarmee kreeg het park Oog in Al de kenmerken van een Engelse landschapstuin: Romantische landschappen met grote grasvelden, veel bomen, bloemperken én de doorkijkjes geven de bezoekers het gevoel van rust en ruimte. De bloemperken geven geur en kleur.

Helaas zijn in de laatste decennia de bloemperken verwijderd. De fontein  in de grote vijver werkt niet meer. De entrees van het park zijn onduidelijk geworden. Sinds wij de herten niet meer mogen voeren zijn ook de konijnen, schapen, geiten, pauwen, kraanvogels, duiven enz. verdwenen en heeft het park  een deel van zijn educatieve funktie verloren.

Het park is onderhoudsarm geworden: De gemeente heeft gekozen voor minimaal onderhoud en toezicht. De parkwachter is weggesaneerd en waar geen controle is ontstaat verloedering. Om deze verloedering van het park te stoppen zijn o.i. enkele korte termijn maatregelen nodig:

 1. de parkstructuur, het patroon van de paden én de zichtlijnen moeten worden hersteld
 2. het hekwerk (tussen woning en voetpad) moet tijdelijk teruggeplaatst worden in de bocht van de Meijsterlaan.
 3. bij  het voetpad de Hoogte (langs de violenheuvel) moeten fietssluizen geplaatst worden
 4. Bij de ingangen aan de Beethovenlaan moeten fietssluizen geplaatst worden
 5. Bij de voorkant van het hertenkamp moeten fietssluizen geplaats worden
 6. Er moet betere verlichting komen
 7. De vlierstruiken rondom het hertenkamp moeten gesnoeid worden (vanwege de zichtlijnen)
 8. Het park moet de monumentenstatus krijgen en erkend worden als beschermd stadsgezicht.

 Maatregelen voor behoud en herstel van het park:

 1. de zichtlijnen moeten definitief hersteld worden
 2. Bomen en lantaarnpalen (Beethovenlaan en Mozartlaan) moeten daarvoor verplaats worden.
 3. De bloemperken bij de entrees moeten worden teruggeplaatst
 4. De plantenborders moeten hersteld worden, zodat de romantiek terugkomt in het park in geur en kleur.
 5. Er moet opnieuw worden geplant rondom de bunker, het bunkerpad en de bankjes moeten worden teruggebracht.
 6. de  fontein (op krachtstroom) moet worden teruggeplaatst in de grote vijver
 7. De diversiteit in de hertenweide moet weer terugkomen: de pauwen moeten terug, maar ook de eenden, geiten, ganzen, kippen enz.
 8. Er moeten duidelijke entrees komen van het park
 9. Er moet een parkreglement komen
 10. Honden moeten worden aangelijnd
 11. Er moet informatie worden gegeven over de cultuurhistorie van het park
 12. Er moet een parkwachter worden aangesteld
 13. De educatieve funktie van het park moet worden versterkt in samenhang met de cultuurhistorie
 14. Deze maatregelen moeten gefaseerd worden ingevoerd.

Als wij kiezen voor beheer en behoud van het park Oog in Al gaat het hier om de minimale eisen op korte termijn en inzicht voor de lange termijn om het park weer op het niveau te brengen zoals bedoeld door de ontwerper J.J.Denier van der Gon:

Een stadspark met allure een mix van sociale recreatieve funkties met behoud van de cultuur historie

Een stadspark met grandeur, dat wij ook voor de komende generaties willen behouden!

 

Oog voor Park Oog in Al (1)

Je kunt op vele manieren naar Park Oog in Al kijken:

Als een multifunctioneel gebied. Het park heeft een sociale recreatieve functie, een educatieve functie, een esthetische functie (beeldbepalend), een cultuurhistorische functie en een landschappelijke stedenbouwkundige functie. Het park is deel van de planologische opbouw van Oog in Al en tenslotte, de psychologische functie (het park is rustgevend).

Als een ontwikkeling met kansen en bedreigingen. Wij zien veel kansen voor het Park, maar ook de bedreigingen:

 • De aantasting van de parkstructuur en het padenpatroon  in de bocht van de Everard Meijsterlaan bij Meijsters Buiten is een punt van grote zorg.
 • Door de stedelijke verdichting (Meijsters Buiten: bibliotheek, school, BSO, Wilde Westen en horeca, de nieuwbouw op Welgelegen en de te bouwen grote super aan de Händelstraat) neemt de verkeersdrukte rond het park toe.
 • De verkeersdrukte zal verder ook toenemen door sluipverkeer (Casinoroute) vanaf de fly-over (Auto’s mogen niet meer vanaf de A2/ML Kinglaan direct voor de Texaco de wijk in, red)
 • Tenslotte zal de verkeersdrukte rond het Park toenemen door de bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de vervolgroute Everard Meijsterlaan door het park! (zie afbeelding; uit de gemeentelijke planvorming)
Mogelijke Fietsroutes door en langs het park op de fietsroute tussen de Fietsbrug en de stad

Eventuele maatregelen die op korte termijn nodig zijn: invoering van een 30 km zone, een verkeerscirculatieplan én het plaatsen van meetpunten voor de luchtkwaliteit voor Mozartlaan en Park.

Alvorens te spreken over behoud en beheer van het Park Oog in Al én haar cultuurhistorische functie, is het van belang eerst alle bedreigingen in kaart te brengen en het groen in onze wijk Oog in Al te behouden. Voor de bouw van de fly-over zijn 192 bomen gekapt! En voor de fietsbrug zullen ruim 45 volwassen bomen worden gekapt! De gemeente Utrecht heeft dus nog heel veel bomen (terug) te planten in onze wijk!

(wordt vervolgd)